Annonsinlämning

På Add Health Media använder vi oss av Xander (tidigare AppNexus) ad server. Giltiga annonstyper:

  • Bildannons: Den enklaste annonstypen, antingen som stillbild eller som animerad. Giltiga filtyper som fungerar är .jpg, .gif och png.
  • HTML5 (vänligen se riktlinjer)
  • Third party tag

Maxvikt 500kb.

* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial. 

* Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

* Allt annonsmaterial levereras minst 3 arbetsdagar före publicering för garanterad start enligt bokning.

Annonser skickas till annons@addhealthmedia.com Vänligen ange även måladress för bannern.

-------------------------------

Information in English

Material delivery

At Add Health Media, we use Xander (formerly AppNexus) ad server. Valid ad types:

  • Image ad: The simplest type of ad, either as a still image or as an animated one. Valid file types that work are .jpg, .gif and png.
  • HTML5 (please see guidelines)
  • Third party tag

Max. weight 500kb.

* Remember that all resources required by an ad are included in the maximum weight, e.g. javascript, images, fonts & style sheets. This also applies to third party materials.

* For light or white backgrounds, the material must have a black 1px border.* All advertising must be secure (https), which means that all advertising calls must be made over the HTTPS protocol and the domains must have valid SSL certificates.

* All advertising material is delivered at least 3 working days before publication for a guaranteed start according to booking.

* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial. 

Ads are sent to annons@addhealthmedia.com Please also let us know the URL the banner should linked to.