Utöver våra generella riktlinjer för HTML5-banners så gäller även nedan särskilda riktlinjer för video in banner:

 • Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer.

 • Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet window.onload.

 • Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.

 • Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.

 • Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

 • Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. * AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

 • Strömningstekniker så som HLS och MPEG-DASH rekommenderas för att få högre kvalité på videon, förutsatt att annonsen själv väljer rätt strömningskvalité utifrån enhetens belastning och internethastighet.

 • Add Health Media nekar annonser som inte tar hänsyn till enhetens belastning och internethastighet.

Filvikter

Formatets (exempelvis toppbanner) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (görs alltid med polite load):

 • 500 kb för desktop/tablet

 • 500 kb för mobil

Exempelvis ska en video-in-banner toppbanner 980x240 väga max 500kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000kb polite load (efter onload-eventet).

För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

-------------------------------

Information in English

In addition to our general guidelines for HTML5 banners, the following guidelines also apply to video in banner:

 • Note that a video in banner must be produced in HTML5, we can not accept pure MP4 files.
 • Video in banner must be uploaded only when the editorial content on the site has finished loading, with so-called polite file loading. This is done by listening to the javascript event window.onload.
 • The video must not play audio automatically, or be activated via mouse-over.
 • The video must not have an audio channel at initial load for mobile ads. If the user clicks on the banner, it is allowed to upload a new video with an audio channel. This is important because if an audio channel is initially included, other applications that are running at the same time (such as Spotify) can have the audio turned off.
 • The video element must always have playsinline webkit-playsinline in order not to open in full screen. Example: <video src = "video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
 • The MP4 file format with H.264 encoding and baseline profile is recommended. * AAC encoding is recommended for audio. The combination MP4 H.264 with AAC audio works well across most devices.
 • Streaming techniques such as HLS and MPEG-DASH are recommended for higher quality video, provided the ad itself selects the correct streaming quality based on the device's load and internet speed.
 • Add Health Media denies ads that do not take into account the device's load and internet speed.

File weights

The regular file weights of the format (eg top banner) still apply, but in addition to the regular file weight, there is additional leeway for the film if it is to be played automatically (always done with polite load):

 • 500 kb for desktop / tablet
 • 500 kb for mobile

For example, a video-in-banner top banner 980x240 should weigh a maximum of 500kb initial load (before the site is fully loaded), a maximum of 1000kb polite load (after the onload event).

For video that is to be played after clicks from the user, there is no restriction, but it is important that you then make sure that the video has not been uploaded before.